Logo mlekarske skole sa domom ucenika
: . 173, 18300
: 07172419
: 100188336
: 8532  -
: 6168600468
  + 381 10 311 258 . 608
-:   pimleksko@mts.rs
: + 381 10 210 0 127
-: direktor@mlekarskaskolapirot.edu.rs
: + 381 10 311 258 . 608
-: sekretar@mlekarskaskolapirot.edu.rs
: + 381 10 313 718 . 605
.: + 381 66 803 48 03
-: upravnikdoma@mlekarskaskolapirot.edu.rs

" "

: + 381 10 311 258 . 604
-:
:
: + 381 10 322 300
-: radionica@mlekarskaskolapirot.edu.rs
: + 381 10 311 258 . 603
-: racunovodstvo@mlekarskaskolapirot.edu.rs
Footer - Kontaktirajte nas Footer - Kontaktirajte nas
Postavite pitanje Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas
2011 " ţȎ" - 2015


ȣ

ȣ

oe

ӏ


: + 381 10 313 718 . 606
-: vaspitaci@mlekarskaskolapirot.edu.rs
Σ


2016 / 2017