Logo mlekarske skole sa domom ucenika

Матурски и завршни испит

   Ова страница намењена је ученицима завршних разреда и садржи све податке везане за полагање матурског и завршног испита.

   Матурски испит полажу ученици (редовни и ванредни) после успешно завршеног четвртог разреда средњег стручног образовања и васпитања. Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања, вештине, ставове и способности, тј.стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила.

Прехрамбени техничар

   Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил прехрамбени техничар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације прехрамбени техничар.

   Матурски испит састоји се из три дела:
испит из матерњег језика и књижевности;
испит за проверу стручно-теоријских знања;
матурски практични рад.
Испит из матерњег језика и књижевности

   Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. Испит из матерњег језика полаже се писмено.На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор школе, на предлог стручног већа наставника матерњег језика. Од четири теме које се нуде ученицима, две теме су из књижевности а две теме су слободне
.
Матурски практични рад

   Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом квалификације прехрамбени техничар. На матурском практичном раду ученик извршава један сложени радни задатак којим се проверава стеченост прописаних стручних компетенција Радни задатак се реализује решавањем блок дијаграма за одређену прехрамбену технологију и извођењем лабораторијске анализе у оквиру контроле квалитета
сировине, полупроизвода или готовог производа исте прехрамбене технологије.
.
Испит за проверу стручно-теоријских знања

   Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања за образовни профил прехрамбени техничар, односно стручно - теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. У наставном плану и програму за образовни профил прехрамбени техничар , стручна знања неопходна за обављање послова и задатака прехрамбеног техничара, стичу се у оквиру предмета и модула Исхрана људи, Основи прехрамбене технологије, Технологија воде, Кварење и конзервисање и Технолошке операције.
   Завршни испит полажу ученици (редовни и ванредни) после успешно завршеног средњег стручног образовања у трогодишњем трајању. Завршни испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. Полагањем за вршног испита у средњем стручном образовању, појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. Завршним испитом по новом концепту се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном трогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације и програмом прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. главне стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила.

Прерађивач млека

АКТУЕЛНИ
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ
МАТУРСКОГ  ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
   Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил прерађивач млека, стекао стручне компетенције прописане Стандардом
квалификације.

   Поред дипломе, сваки појединац полагањем завршног испита стиче и тзв. додатак дипломи:
- Уверење о поло женим испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил,
чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције. 

   У оквиру завршног испита ученик извршава један сложени радни задатак којим се проверава стеченост стручних компетенција.

   Организација завршног испита спроводи се у складу са Правилником којим је прописан програм завршног испита за образовни профил прерађивач млека. Завршни испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови у којима се обављају послови занимања за које се ученик образовао.

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за завршни испит. У оквиру три недеље планиране наставним планом и програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене за завршни испит
.
АКТУЕЛНИ
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА

Пекар

   Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил пекар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације.

   Поред дипломе, сваки појединац полагањем завршног испита стиче и тзв. додатак дипломи:
- Уверење о поло женим испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил,
чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције. 

   У оквиру завршног испита ученик извршава два радна задатак којим се проверава стеченост стручних компетенција.

   Организација завршног испита спроводи се у складу са Правилником којим је прописан програм завршног испита за образовни профил пекар. Завршни испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови у којима се обављају послови занимања за које се ученик образовао.

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за завршни испит. У оквиру три недеље планиране наставним планом и програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене за завршни испит
.
АКТУЕЛНИ
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
ПЕКАР

Месар

   Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил месар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације.

   Поред дипломе, сваки појединац полагањем завршног испита стиче и тзв. додатак дипломи:
- Уверење о поло женим испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил,
чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције. 

   У оквиру завршног испита ученик извршава два радна задатак којим се проверава стеченост стручних компетенција.

   Организација завршног испита спроводи се у складу са Правилником којим је прописан програм завршног испита за образовни профил пекар. Завршни испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови у којима се обављају послови занимања за које се ученик образовао.

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за завршни испит. У оквиру три недеље планиране наставним планом и програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене за завршни испит
.
АКТУЕЛНИ
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
МЕСАР
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2015 ©
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Postavite pitanje Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas
ПРИРУЧНИЦИ

АКТУЕЛНИ
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ
МАТУРСКОГ  ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
АКТУЕЛНИ
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
АКТУЕЛНИ
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
ПЕКАР
АКТУЕЛНИ
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
МЕСАР
ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ