Детаљи конкурса за упис у Дом ученика 2021 /22

Услови уписа - УЧЕНИЦИ

Право на смештај у Дому ученика имају ученици свих средњих школа у Пироту, са  пребивалиштем ван Пирота.

Предаја конкурсне документације:

    • Први уписни рок       12.07. - 24.07.2021. године
    • Други уписни рок      24.08. - 27.08.2021. године
   
Предаја конкурсне документације је од 8:00-15:00 сати у просторијама Дома ученика Млекарске школе "Др Обрен Пејић".

Детаље Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2021/2022 годину можете преузети са линка.

ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА (оверене фотокопије):

    • Пријава на конкурс (добија се у Дому);
    • Сведочанство о завршеним разредима од V до VIII;
    • Сведочанство о завршеном предходном разреду средње школеду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
    • Потврда о упису у средњу школу (само за ученике који су уписани у I разред
    • Уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03 текуће године
       издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта родитеља,
       односно старатеља;
    • Потврда да је ученик измирио све обавезе према дому за предходни период
      боравка (за ученике који су предходне године боравили у дому);

Ученик приликом усељења у Дом доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

У Дому је обезбеђено централно грејање, топла вода 24 сата, интернет у свим просторијама Дома, комплетна постељина (јастуци, јоргани, ћебад, навлаке). Замена постељине је на 15 дана.

Исхрана ученика обавља се у трпезарији Дома. Кухиња Дома има имплементиран HACCP стандард. Сва јела припремају се по Правилнику Министарства просвете. За сваки оброк припремају се по две врсте јела. Ученици свакодневно добијају воће и слаткише.

ВАСПИТНИ РАД

Ученици у Дому подељени су у васпитне групе. Васпитни рад са њима обављају васпитачи и управник Дома.

ЦИЉЕВИ

    • Постизање што бољег школског успеха;
    • Редовно похађање настава;
    • Развијање личности сваког ученика;
    • Организација слободног времена кроз рад секција
      (стрељаштво, шах, стони тенис, рецитаторска, плесна, литерална, драмска)

Услови уписа - СТУДЕНТИ

Право на смештај у Дому имају студенти на буџету.

 

Предаја конкурсне документације:

 

     за студенте прве године              01.09. - 15.09.2021. године

     за студенте старијих година        16.09. - 01.110.2021. године.

 

Предаја конкурсне документације је од 800-1500 сати у просторијама Дома ученика Млекарске школе "Др Обрен Пејић".

 

ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА (оригинали или оверене фотокопије):

 

     Пријава на конкурс (добија се у Дому)

     Уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета и сведочанства о

      завршеном I,II и III, односно IV разреду средње школе-за студенте I године студија;

     Потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи

     следеће податке: просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број

     остварених ЕСПБ бодова, да се финансира из буџета-за студенте осталих година;

     Уверење о приходима по члану породице за период од 1.јануара до 30.јуна текуће

      године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.

     Потврда да је студент раздужио инвентар и измирио сва дуговања према дому за претходни период боравка

    ( само за студенте који су предходно боравили у дому) - добија се код управника дома.

 

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању не старије од 30 дана.

 

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

 

Собе су двокреветне, трокреветне и четворокреветне, са купатилима.

 

У Дому је обезбеђено централно грејање, топла вода 24 сата, интернет у свим просторијама Дома, комплетна постељина (јастуци, јоргани, ћебад, навлаке). Замена постељине је на 15 дана.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design