Образовни профили

Традиција образовања кадрова за

ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ

Средње стручне школе у Републици Србији образују ученике у оквиру образовних профила.

Образовни профили могу бити у четворогодишњем, трогодишњем или двогодишњем трајању, као и специјални образовни профили за ученике са посебним потребама.

Постоји преко 1.000 образовних профила,
а они су сврстани у 15 подручја рада.

Млекарска школа са дмомом ученика
"Др Обрен Пејић"  има дозволу да образује ученике у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране. 
У нашој школи за школску 2022/2023 годину се стиче образовање за следеће образовне профиле:

У четворогодишњем трајању:
Ветеринарски техничар
Прехрамбено-биотехнолошки техничар

У трогодишњем трајању:
Пекар
Прерађивач млека       

Ученици се образују кроз теоријске предмете и предмете практичне наставе. Практична настава се изводи у млекарској и пекарској радионици у оквиру школе, специјализованим кабинетима, лабораторијама, као и настава у блоку у разним предузећима и кроз посете приватним фирмама.

Наставни планови и програми се стално осавремењују и усаглашавају са потребама струке.

У нашој школи ученици имају могућност похађања разноврсних ваннаставних активноси у складу са личним жељама и афинитетима.

Ваннаставни живот је богат и разноврстан.

НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
У НАШОЈ ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2022 / 2023

ВЕТАРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
Ветеринарски техничар
асистира ветеринару при
третману и здравственој
заштити животиња...
ПРЕХРАМБЕНО-БИОТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбено-биотехнолошки
техничар је
стручњак за рад у
лабораторијама и...
ПЕКАР
.
На овом смеру ученици
стичу теоретска и
практична знања у
области технологије...
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је
специјализовано
занимање за обраду и
прераду млека...









Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design