Матурски испитОва страница намењена је ученицима завршних разреда у четворогодишњем трајању и садржи све податке везане за полагање матурског испита.

МАТУРСКИ ИСПИТ

Матурски испит полажу ученици (редовни и ванредни) после успешно завршеног четвртог разреда средњег стручног образовања и васпитања. Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања, вештине, ставове и способности, тј.стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила.
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил прехрамбени техничар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације прехрамбени техничар.

Матурски испит састоји се из три дела:
     • испит из матерњег језика и књижевности
     • испит за проверу стручно - теоријских знања
     • матурски практични рад

Испит из матерњег језика и књижевности

Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. Испит из матерњег језика полаже се писмено.На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор школе, на предлог стручног већа наставника матерњег језика. Од четири теме које се нуде ученицима, две теме су из књижевности а две теме су слободне

Испит за проверу стручно-теоријских знања

Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања за образовни профил прехрамбени техничар, односно стручно - теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. У наставном плану и програму за образовни профил прехрамбени техничар , стручна знања неопходна за обављање послова и задатака прехрамбеног техничара, стичу се у оквиру предмета и модула Исхрана људи, Основи прехрамбене технологије, Технологија воде, Кварење и конзервисање и Технолошке операције.

Матурски практични рад

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом квалификације прехрамбени техничар. На матурском практичном раду ученик извршава један сложени радни задатак којим се проверава стеченост прописаних стручних компетенција Радни задатак се реализује решавањем блок дијаграма за одређену прехрамбену технологију и извођењем лабораторијске анализе у оквиру контроле квалитета
сировине, полупроизвода или готовог производа исте прехрамбене технологије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design