Завршни испитОва страница намењена је ученицима завршних разреда у трогодишњем трајању и садржи све податке везане за полагање завршног испита.

Завршни испит

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил прерађивач млека, стекао стручне компетенције прописане Стандардом
квалификације.

Поред дипломе, сваки појединац полагањем завршног испита стиче и тзв. додатак дипломи:
     • Уверење о поло женим испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције. 

У оквиру завршног испита ученик извршава један сложени радни задатак којим се проверава стеченост стручних компетенција.

Организација завршног испита спроводи се у складу са Правилником којим је прописан програм завршног испита за образовни профил прерађивач млека. Завршни испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови у којима се обављају послови занимања за које се ученик образовао.

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за завршни испит. У оквиру три недеље планиране наставним планом и програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене за завршни испит.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design